Regulamin sklepu

Sklep internetowy, działający pod adresem fitosauny.pl prowadzony jest przez firmę Aplimedica s.c z siedzibą w Krakowie 30-864, przy ul. Mała Góra 71, NIP: 6793015725, REGON: 120988978

Regulamin sklepu

Sklep internetowy (Sprzedawca) prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet dla osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną (Klient).

Zamówienia są przyjmowane przez stronę fitosauny.pl oraz telefonicznie, 666 226 360, 666 226 306, 691 250 776 lub e-mail: biuro@aplimedica.pl. Po złożeniu zamówienia klient dostaje e-mailem informację o jego przyjęciu. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w chwili zaksięgowania przelewu opłacającego zamówienie na konto Sprzedawcy.

Do każdego zamówienia dołączany jest paragon.

Na wyraźne życzenie klienta wystawiana jest faktura VAT.

Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu (telefonicznie pod numerami 666 226 360, 666 226 306 lub e-mailem pod adresem biuro@aplimedica.pl ) do momentu dokonania za niego przedpłaty.

Klient może wycofać złożone zamówienie telefonicznie pod numerami 666 226 360, 666 226 306, 691 250 776 lub e-mailem pod adresem sklep@aplimedica.pl do momentu dokonania za niego przedpłaty.

Klient nie może anulować zamówienia, które już zostało wysłane.

Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili potwierdzenia przez klienta zamówienia. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez klienta i określony w zamówieniu sposób.

W przypadku gdy wyczerpie się zapas produktu i żaden z dostawców nie będzie mógł danego produktu dostarczyć, zamówienie zostaje anulowane i ewentualne wpłacone przez klienta pieniądze zostają zwrócone w całości na wskazane przez zamawiającego konto.

Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + czas dostawy. Przesyłki dostarcza:

Kurier:

czas dostawy – na drugi dzień od wysłania (za wyłączeniem fitosaun*)

Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówiony towar:
• przy odbiorze: należność pobiera kurier (za wyłączeniem fitosaun*)
• przelewem tradycyjnym bankowym na konto sklepu

czas dostawy przy zamówieniu fitosaun – do 5 dni roboczych od momentu zaksięgowania przelewu opłacającego zamówienie na konto Sprzedawcy.

Przesyłki zagraniczne mogą być opłacane tylko przelewem po wcześniejszym uzgodnieniu ceny przesyłki Klienta ze Sprzedawcą telefonicznie pod numerami 666 226 360, 666 226 306, 691 250 776 lub e-mailem pod adresem  biuro@aplimedica.pl

Zgodnie z Ustawą z 30 maja 2014 roku “O prawach konsumenta”, Konsument może odstąpić od umowy (zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie) bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Konsument może odstąpić od umowy drogą telefoniczną, listownie, lub poprzez e-mail. Prawo to nie obejmuje produktów, którymi są fitosauny, a które to są przygotowywane dla klienta jako produkty wg indywidualnej specyfikacji.

Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymanym wraz z nim paragonem. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru wraz z kosztami wysyłki do klienta (jeżeli konsument wybrał sposób dostawy produktu inny niż najtańszy, zwykły sposób dostawy dostępny w sklepie internetowym, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów i nie musi mu zwrócić różnicy między tymi dwoma kosztami przesyłki – najtańszym zwykłym i wybranym przez konsumenta droższym). Koszty odesłania towaru ponosi klient. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta.

Zgodnie z Ustawą prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w sytuacji:

  • w której przedmiotem świadczenia jest Produkt, który został uszkodzony lub zniszczony przez Konsumenta;
  • w której przedmiotem świadczenia jest Produkt wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Produktami zaliczanymi do w/w produktów są fitosauny cedrowe.

Zgodnie z nową Ustawą za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą (tj. Sprzedawcą) czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są gwarancją producenta.

Gwarancja lub rękojmia nie obowiązują gdy towar został uszkodzony mechanicznie z przyczyn, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności wskutek nieprawidłowego używania.

W przypadku gdy stroną kupującą nie jest Konsument, strony wyłączają odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru (art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego).

Reklamacje

Przed odebraniem przesyłki od kuriera Klient powinien sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi widoczne znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy są zerwane w obecności kuriera dokonać jej rozpakowania i ewentualnie sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu zgłoszenia sprawy.

Jeżeli po otrzymaniu towaru i nie stwierdzenia uszkodzeń powstałych podczas dostawy Klient znajdzie w nim wady techniczne, powinien zgłosić ten fakt Sprzedawcy i odesłać zamówiony towar pod adres sklepu: Aplimedica s.c. ul. Mała Góra 71, 30-864 Kraków.

Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca natychmiast po otrzymaniu przesyłki oraz rozpatrzeniu reklamacji i w przypadku, kiedy zostanie ona uznana. Do odsyłanego towaru należy dołączyć paragon oraz informację o wadzie produktu.

W przypadku uznania przez Sprzedawcę reklamacji zostanie Kupującemu wskazany proponowany przez sprzedawcę sposób i tryb postępowania przy jej realizacji (np. sposób zwrotu przez Klienta towaru, sposób odbioru nowego itp.)

W przypadku odmowy uznania reklamacji Klientowi zostanie przedstawione w formie pisemnej uzasadnienie tej odmowy reklamacji zostanie Klientowi wskazany proponowany przez sprzedawcę sposób i tryb postępowania (np. sposób zwrotu do Klienta towaru, itp.).

W przypadku uznania reklamacji towar zostanie naprawiony, a jeżeli nie będzie to możliwe, wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), Sprzedawca zwróci Klientowi równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.